Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Algemeen

 • de therapeut zal de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de acupunctuurbehandeling, en de te verwachten effecten;
 • indien van toepassing zal de therapeut de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over het gebruik van andere technieken uit de Chinese geneeskunde;
 • de therapeut zal cliënt tijdens het intakegesprek een inschatting geven over de verwachte behandelduur en frequentie;
 • tijdens het intakegesprek of tijdens de eerste behandeling zal de cliënt informatie geven over:
  • de hulpvraag;
  • gezondheid en medisch verleden;
  • het onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke   klacht/aandoening;
  • de gebruikte medicijnen;
 • gedurende de behandelperiode zal de cliënt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van de eerder verstrekte informatie;
 • met de cliënt wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld, welke door zowel de cliënt als de therapeut wordt ondertekend. Onderdeel van de behandelovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden en het privacyreglement.

Beide staan op de website van Daan Dirkson acupuncturist www.dirksonacupunctuur.nl.

 • acupunctuur is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliënt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliënt zich aan de voorgeschreven medicatie en richtlijnen.

 

Behandelingen

 • de cliënt gaat akkoord met de actuele tariefstelling voor een behandelsessie, zoals vermeld op de website van Daan Dirkson acupuncturist www.dirksonacupunctuur.nl.
 • de factuur dient direct na de behandeling te worden betaald, de cliënt ontvangt de factuur via de mail;
 • annulering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de geplande tijd. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen op de afspraak worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht;
 • een acupunctuurbehandeling komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De therapie valt onder de aanvullende verzekering/alternatieve zorg. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis van de cliënt. De cliënt dient de vergoedingsmogelijkheid zelf te checken bij de zorgverzekeraar.

 

Aansprakelijkheid

 • de cliënt gaat akkoord om voor eigen rekening en aansprakelijkheid te worden behandeld;
 • de therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;
 • de therapeut geeft geen geneeskundige garantie af en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • voor de zorgverlening aan de cliënt gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging Zhong (Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde);
 • de therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

 

Geheimhouding

 • De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die het verkrijgt bij de uitvoering van de diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.
 • Door ondertekening van de behandelingsovereenkomst of akkoord met de algemene voorwaarden en het privacyreglement geeft client aan de therapeut toestemming om de persoonsgegevens van client te verwerken.

 

Klachten

 • als de cliënt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut te bespreken;
 • bij blijvende geschillen kan cliënt een beroep doen op de klachtenprocedure welke geldt voor de Zhong-therapeut. De klachtenprocedure kan client vinden op de Zhong website: zhong.nl/klachtenprocedure/.

 

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de behandelingsovereenkomst. Door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.